98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Nie najlepszy teraz czas, gdy płonie las, by pisać i czytać o niezbędnych zmianach, które winny dokonać się w polskim systemie edukacji. Najpierw musi zostać przywrócona należna nauczycielskiej profesji godność wyrażająca się także w godziwej zapłacie; należy zaniechać haniebnych praktyk deprecjonowania pracy nauczycieli. Potem można będzie rozmawiać i wypracowywać optymalne modele funkcjonowania szkoły. Dzisiaj, do wykorzystania w przyszłości, w spokojniejszych czasach, warto sięgnąć po raport „Szkoła dla innowatora. Kształcenie kompetencji proinnowacyjnych” przygotowany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jana Fazlagicia na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Autorzy wskazują na nienowe problemy, dość dobrze zdiagnozowane. Rzecz tylko w tym, co się jeszcze musi wydarzyć, ile raportów powstać, ile działań odśrodkowych przebić do powszechnej świadomości, by… ruszyć z posad bryłę (szkolną) świata.

Dobrej lektury, w ten trudny dla Państwa, Braci Nauczycielskiej, czas życzymy.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Polecamy Państwa uwadze znakomite opracowanie badań, które zostały przeprowadzone w 2018 r. Podnosi ono niezwykle aktualne obszary funkcjonowania naszej edukacji: od dylematów związanych z pracami domowymi, przez opis doniosłości wychowania przedszkolnego, postrzeganie roli nauczycieli i dyrektorów w systemie, znaczenie doradztwa zawodowego a skończywszy na ocenie zmian zachodzących w polskiej szkole oraz dylematach egzaminowania i oceniania. Wartościowy i w pewnej mierze nowatorski (w naszej kulturze prowadzenia badań) był sposób pozyskiwania opinii i danych. Wykorzystano debatę, do której zawsze zapraszano najistotniejszych w edukacji interesariuszy: nauczycieli, rodziców, uczniów i przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Dobrej, owocnej, inspirującej lektury. Niechaj raport otworzy dyskusje w radach i pokojach.

Raport

 

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Ogólnopolskie badania młodzieży „Nastolatki 3.0” zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK.
Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.
W kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych, ustalenia i rekomendacje dotyczące wykorzystania Internetu przez nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych oraz wykorzystania zasobów Internetu przez uczniów podczas podczas odrabiania lekcji i samokształcenia (s. 35 - 48 raportu).

Raport z badania Nastolatki 3.0

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Współpraca z rodzicami może być impulsem rozwoju szkoły

NIK o współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych

Szkoły nie wykorzystują wszystkich możliwości by wzbogacić działalność wychowawczą. Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły - wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto programy wychowawcze w niektórych szkołach w latach 2014-2017 były powielane schematycznie w niezmienionej formie i treści. Zdaniem NIK kuratorzy oświaty powinni objąć większym nadzorem proces opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, a dyrektorzy szkół corocznie je aktualizować.

pełna treść raportu

Wiesława Chlebowska
Kategoria:

90 proc. nastolatków nie umie twórczo korzystać z technologii?

Przedstawiamy wnioski z badania EU Kids Online 2018 prowadzonego pod kierunkiem prof. Jacka Pyżalskiego (UAM), które prowadzone były w partnerstwie z naszą fundacją.
Galeria zdjęć

Możecie poczuć się zaskoczeni. Z badań wynika m.in., że młodzi używają internetu przede wszystkim za pośrednictwem smartfona - codziennie lub prawie codziennie korzysta z niego 9 na 10 badanych. Komputera stacjonarnego lub laptopa używa zaledwie ok. 40% badanych. Najczęstsze aktywności online to konsumpcja treści - oglądanie wideo i słuchanie muzyki, a także komunikowanie się z bliskimi. Ponad 80% badanych mówi, że skorzystało z takiej możliwości przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca.

Czas korzystania z internetu jest niemały: 15% uczniów spędza online w dzień powszedni ponad 5 godzin.

Tylko niewielka część ankietowanych przyznaje, że wykorzystuje sieć do twórczych działań, jak stworzenie i opublikowanie własnego filmu czy nagrania przy użyciu narzędzi online. Taką aktywnością może pochwalić się mniej niż jeden na dziesięciu nastolatków.

Mimo ogromnej ilości aplikacji dostępnych na rynku, 60% badanych nigdy nie stworzyło nic za ich pomocą. Dominuje zatem proste zastosowanie internetu bez wykorzystania jego społecznego i edukacyjnego potencjału.

Pełna treść raportu

Olgierd Neyman
Kategoria:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
Czy wiesz, co się kryje w Twoim smartfonie? Czy znasz jego ukrytą funkcję, która zmienia życie ludzi na całym świecie? Obejrzyj film i poznaj tajemnicę twojego smartfona. Dowiedz się więcej na http://surowce.igo.org.pl/

 
Tajemnica twojego smartfona

Czy wiesz, co się kryje w Twoim smartfonie? Czy znasz jego ukrytą funkcję, która zmienia życie ludzi na całym świecie? Obejrzyj film i poznaj tajemnicę twojego smartfona. Dowiedz się więcej na http://surowce.igo.org.pl/

Opublikowany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) na 13 lipca 2017