Język angielski
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Platformy

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

Klauzula informacyjna

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym!

Na dobry początek przygotowałam kartę pracy dla najmłodszych szkolniaków. Uzupełniając ją zaczynamy od przedstawienia siebie wpisując swoje imię i rysując swój portret. Później przechodzimy do pokazania jak się dziś czujemy – zaznaczamy w kratce pod rysunkiem nasz wybór, możemy też wpisać odpowiedź przy pytaniu. Oczywiście cała kartka jest do dyspozycji naszych uczniów! Zachęcajmy ich by dowolnie pokolorowali buźki, dorysowali coś do zjedzenia w chmurce czy ozdobili ramkę ze swoim portretem.
Materiał świetnie pasuje do piosenki ‘How Are You Today?’ Maple Leaf Learning, którą znajdziecie tu:

Można ją regularnie wykorzystywać jako piosenkę powitalną na rozpoczęcie naszych zajęć. Warto wprowadzić, szczególnie młodszym dzieciom, pewien rytuał, który w przyjemny sposób zaprosi je na nasze zajęcia z języka angielskiego.

Życzę spokojnej, owocnej pracy i zachęcam do korzystania z oferty WODN w nowym roku szkolnym!

Anna Zalewska

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klas IV-VI.

TEMAT: Stanisław Moniuszko – a great Polish conductor.
Stanisław Moniuszko – wielki Polski kompozytor.

Przedmiot: Język angielski

WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. umiejętności i zainteresowania);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, teksty literackie):
1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
6) układa informacje w określonym porządku;
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
2) przekazuje w języku polskim lub obcym informacje sformułowane w języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim;
IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą, wrażliwość kulturową i umiejętność pośredniczenia między kulturami poprzez nauczany język;
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych);
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Czas zajęć: 45 min.

Cele (forma operacyjna)

Po zakończonych zajęciach uczeń będzie potrafił:

• powiedzieć kim był Stanisław Moniuszko
• przedstawić w kilku zdaniach sylwetkę Stanisława Moniuszki
• nazwać przynajmniej 5 instrumentów muzycznych w języku angielskim
• przetłumaczyć angielskie słowa: composer (kompozytor), conductor (dyrygent), organist (organista), piano tutor (prywatny nauczyciel gry na pianinie), folk tradition (tradycja ludowa), music competition (konkurs muzyczny)

Metody kształcenia:

Uczniowie będą uczyć się samodzielnie z materiałem źródłowym i możliwością korzystania z wiedzy nauczyciela oraz innych kolegów.
Zastosowane metody to: krzyżówka dydaktyczna z hasłem, dyskusja kierowana i praca z tekstem.
Praca w 2 - 4 osobowych grupach z tym samym zadaniem. Grupy pracują samodzielnie.

Formy pracy:

• w parach, grupach,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne i materiały:

• materiały ksero – załącznik nr 1 - krzyżówka (dla każdej osoby),
• słowniczek obrazkowy kilka sztuk na klasę lub możliwość wyświetlenia na tablicy interaktywnej – załącznik nr 2,
• fakty z życia Moniuszki - załącznik nr 3 – dla całej klasy 1 rozcięty (15 zdań),
• tablica i kreda,
• 1 czysty karton A3, klej (ewentualnie szpilki do przypięcia zdań na gazetce w sali lekcyjnej)

Ciekawe materiały:

10 faktów o Stanisławie Moniuszce

Mazur z „Halki”

„Halka" w wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia

„Halka” zwiastun opery

Mazur ze „Strasznego dworu"

„Straszny dwór" Stanisława Moniuszki

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Przywitanie uczestników lekcji. Podanie tematu zajęć ustnie – „Na dzisiejszej lekcji będziemy zajmować się muzyką”.

2. Rozdanie uczniom krzyżówek dydaktycznych (Załącznik 1) – uczniowie pracują w parach lub grupach trzyosobowych, mogą korzystać z pomocy nauczyciela. Uczniowie powtarzają znane słówka z zakresu muzyki lub zapoznają się z nowym słownictwem.

3. Po ok. 10 min uczniowie i nauczyciel wspólnie podsumowują pierwsze zadanie. Sprawdzenie haseł krzyżówki może odbywać się z wyświetleniem rozwiązanej krzyżówki na tablicy interaktywnej (Załącznik 4). Hasło krzyżówki to MONIUSZKO. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję kierowaną: Kim był Moniuszko? Co to jest opera? Chętni uczniowie zgłaszają się i zabierają głos. Prezentacja fragmentu opery, np.

(Straszny Dwór).

4. Omówienie dalszego przebiegu zajęć. Nauczyciel dzieli klasę/grupę uczniów na pary/trójki. Każda grupa losuje 1 bądź 2 karteczki (Załącznik 3, w sumie jest 15 karteczek zawierających zdania, które nauczyciel ma rozdzielić między całą klasę).

5. Po przydzieleniu zdań uczniowie starają się je przetłumaczyć, mogą korzystać ze słowników lub z pomocy nauczyciela, kolegów z klasy. (czas – ok. 5 min)
6. Pary/trójki prezentują swoje zdania przed klasą – przyklejają karteczki do kartonu A3 za pomocą kleju, omawiają życie znanego polskiego kompozytora (w odpowiedniej kolejności 1-15). Robiąc przerwy między prezentacjami uczniów, nauczyciel włącza fragmenty oper S. Moniuszki (przykładowe fragmenty podane wyżej). Powstaje jeden plakat, który można wykorzystać na gazetkę w pracowni. Jako uzupełnienie proponuję dodać wycięte materiały, obrazki (Załącznik 3) (czas – ok. 15-20min
Alternatywą do zrobienia plakatu może być przyczepianie szpilkami zdań bezpośrednio do ściennej gazetki klasowej.

7. Podsumowanie pracy na zajęciach. Nauczyciel podkreśla, jak ważną rolę spełnił dla Polski Stanisław Moniuszko.

 

Scenariusz lekcji (wersja .docx)

Załącznik 1 -krzyżówka
Załącznik 2 - Moniuszko słownik obrazkowy słownictwo
Załącznik 3 - Moniuszko - fakty
Załącznik 4 -rozwiązana krzyżówka